RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

    1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnie:
        a. Katarzyna Bartosik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Bartosik WMC Support, ul. gen. Józefa Sowińskiego 4, 40-018 Katowice, NIP: 6281965056
        b. FSOLUTIONS SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Chorzowska 6,
40-101 Katowice, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000972143 posiadającą NIP: 6343010389 oraz numer REGON: 522162997
zwani dalej „Współadministratorami”.

    2. Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą̨: FSOLUTIONS SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Chorzowska 6, 40-101 Katowice, adres mailowy: agencja@agencjawmc.pl

    3. Współadministratorzy celem monitorowania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wyznaczyli FSOLUTIONS SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. Może się Pani/Pan skontaktować́ elektronicznie z punktem kontaktowym, wysyłając wiadomość́ na adres: agencja@agencjawmc.pl

    4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w celu możliwości zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którymi są:
        a. kontaktowanie się z osobami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi w niezbędnym zakresie, poprzez dostępne kanały komunikacji;
        b. obsługa próśb, reklamacji i wniosków Klientów;
        c. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
        d. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);

    5. Odbiorcami podanych przez Panią̨/Pana danych osobowych są̨ partnerzy biznesowi Współadministratorów, w tym dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych m.in. podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Współadministratorami, w tym biuro rachunkowe, kancelaria prawna.

    6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

    7. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Pani/Pana dane będą̨ przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów stanowiących podstawę̨ tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią̨/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

    8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych lub przenoszenia danych.

    9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

    10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

    11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie utrudnienie lub uniemożliwienie świadczenia na rzecz Pana/Pani usług i wykonania umowy.

    12. Gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratora lub przez stronę trzecią z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu.

    13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

    14. Współadministratorzy przetwarzają̨ Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię̨, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, aktualny adres zamieszkania.

    15. Jeśli dane, które przetwarzają Współadministratorzy nie zostały udostępnione im bezpośrednio przez Panią̨/Pana, to oznacza to, iż zostały one pozyskane przez Współadministratorów ze źródeł publicznie dostępnych, np. takich jak Internet lub od podmiotu, z którym Współadministratorzy pozostają we współpracy.